Casa Bambini gaat uit van de gedachte dat zowel de pedagogische visie als de visie op bedrijfsvoering hand in hand moet gaan.
Beide sporen gaan daarbij uit van een respectvolle, ruimtelijke, individuele- en positieve benadering.

Dit doen wij op de volgende wijze: 

  • Een respectvolle benadering naar elkaar. We benaderen kinderen, ouders en collega`s respectvol vanuit de belevingswereld van degene die we benaderen. Daarbij openstaand voor ieders nationaliteit en achtergrond. Met betrekking tot de kinderen betekent dit dat wij oog hebben voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met de volwassene en de andere kinderen. We stimuleren kinderen hun eigen leertraject te volgen. We hebben oog voor detail, respect voor elkaar, de dingen om ons heen en voor de natuur.
  • Een ruimtelijke benadering in fysieke en psychische zin. We gaan uit dat iedereen (kind en medewerker) door de ruimte om zich heen, zich kan ontwikkelen. We zorgen voor ruimte voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaring. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkeling van een kind.
  • Een individuele benadering. Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.
  • Een positieve benadering. Een positief zelfbeeld is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om de signalen op te merken: Wat vraagt dit kind van mij als begeleidster? Hoe kan ik hier op een positieve manier mee omgaan? Wij bieden de kinderen en elkaar veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid om gestimuleerd te worden en te groeien naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Tevens leren ze respect te hebben voor elkaar, de omgeving en zichzelf.

Hieraan ligt ten grondslag dat het kindbeeld waarin men ervan uitgaat dat het kind al een mens is, en niet nog moet worden. Dat het kind competent is en dat wij het vertrouwen tegemoet dienen te treden.

Ook in de omgang tussen medewerkers onderling en in de totale bedrijfsvoering hanteren we dezelfde uitgangspunten voor respect, ruimte, individuele en een positieve benadering. Zo lopen bedrijfsvoering en pedagogiek hand in hand.