Skip to main content
uw kind veilig onderbrengen

Kwaliteit kinderopvang

Kwaliteitseisen kinderopvang

Goede kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Vanuit de Rijksoverheid zijn er daarom kwaliteitseisen opgesteld waaraan Casa Bambini zich moet houden. Deze eisen zijn onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Hieronder vindt u enkele belangrijke kwaliteitseisen.

Ontwikkeling staat centraal

De ontwikkeling van kinderen is erg belangrijk; het legt een basis voor de rest van hun leven. Bij Casa Bambini hebben we daarom ieder jaar oudergesprekken, in deze oudergesprekken wisselen wij informatie uit over de ontwikkeling van uw kind.
Door te observeren en de bevindingen op te schrijven op zogenaamde observatielijsten, houden wij de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig in de gaten. Wij zijn van mening dat ieder kind zich ontwikkeld op zijn eigen tempo; er is geen goed of fout. Wel is het belangrijk dat een kind zich op een prettige manier en op zijn eigen tempo kan ontwikkelen; door te observeren kunnen wij handreikingen bieden en de kinderen het beste uit zichzelf laten halen.

Voor ieder kind een mentor

Ieder kind in de kinderopvang krijgt een eigen mentor. Een ‘mentor’ klinkt misschien wat zwaar; maar een mentor is een pedagogisch medewerkster die op de groep van uw kind werkt. Zij is voor u als ouder het aanspreekpunt m.b.t. alle zaken rondom uw kind. De mentor voert tevens de observaties van uw kind uit en bespreekt deze met u tijdens de jaarlijkse oudergesprekken. Zij zal alle dagen óf het grootste gedeelte van de opvangdagen van uw kind, bij uw kind op de groep staan.

Aantal pedagogisch medewerkers per kind

De groepsgrootte en groepssamenstelling moet in de juiste verhouding staan tot het aantal pedagogisch medewerkers. Het maximaal aantal baby’s van 0 jaar per pedagogisch medewerker is per 1 januari 2019 omlaag gegaan. Dat is nu 1 pedagogisch medewerker op 3 nuljarigen. Voorheen was het 1 pedagogisch medewerker op 4 nuljarigen. De pedagogisch medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in het eerste levensjaar.
Voor kinderen van 7 jaar en ouder in de buitenschoolse opvang (BSO) is het maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker gestegen. Van 1 op 10 kinderen naar 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen. Deze wijziging is op 1 januari 2019 ingegaan.

Vaste medewerkers voor nuljarigen

Nuljarigen moeten bij de opvang minimaal 2 vaste medewerkers hebben die hen begeleiden. Dit heet het vaste-gezichtencriterium. Een vaste medewerker weet hoe een baby zich ontwikkelt, waar het kind van gestrest raakt en waar deze behoefte aan heeft. Het vaste-gezichtencriterium geldt niet voor de buitenschoolse opvang (BSO).

Coaching door pedagogisch beleidsmedewerker

Elke kinderopvang moet een pedagogisch beleidsmedewerker hebben. Deze coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. De coaching moet minimaal jaarlijks plaatsvinden.
De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich ook bezig met het pedagogisch beleid. Bijvoorbeeld hoe de pedagogisch medewerkers kinderen uitdagen om nieuwe vaardigheden aan te leren. Bij Casa Bambini is Leonie Brand de pedagogisch Coach; zij zet zich in voor het personeel om hen het beste uit zichzelf te laten halen.
Door het personeel te begeleiden, te stimuleren en een luisterend oor te bieden; heeft dit uiteindelijk ook een prettige uitwerking op de kinderen.

Zij worden namelijk ondersteund en verzorgd door een krachtig en liefdevol team met een passie voor kinderen.

Opleiding en ontwikkeling van pedagogisch medewerkers

Casa Bambini stimuleert het personeel om het beste uit zichzelf te halen; daarom stellen wij ieder jaar een opleidingsplan op voor de opleiding en ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.
Daarnaast zorgen wij ervoor dat al ons personeel voldoet aan de opleidingseisen én extra’s. Zo heeft al ons personeel een certificaat voor Kinder-EHBO en BHV.
Per 1 januari 2025 moeten alle pedagogisch medewerksters die met baby’s werken specifieke scholing krijgen. Inmiddels hebben bijna alle personeelsleden deze scholing met succes afgerond!
Per 1 januari 2025 treden de eisen voor het minimumtaalniveau voor beroepskrachten in werking. Zij moeten de Nederlandse taal goed beheersen en minstens beschikken over een Nederlands 3F niveau.

Controle kwaliteitseisen

De lokale GGD controleert of Casa Bambini voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. Zij doen dit in opdracht van de gemeente, aan de hand van de modelrapportage dagopvang. Gemeenten moeten handhavend optreden als organisaties niet voldoen aan de eisen. Dat kan bijvoorbeeld door een waarschuwing te geven of een boete op te leggen. In het Landelijk register Kinderopvang (LRK) vindt u per kinderopvanglocatie een samenvatting van inspectieresultaten van de GGD.